Thursday, 30/03/2023 | 19:21 GMT+7

Bình Dương khuyến khích doanh nghiệp sử dụng năng lượng tái tạo

29/03/2023

Là tỉnh có tốc độ phát triển công nghiệp cao, hàng năm nhu cầu điện tăng trưởng khoảng 12%. Bên cạnh đầu tư, nâng cấp công suất của ngành điện để đáp ứng nhu cầu cho phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh Bình Dương đang khuyến khích doanh nghiệp sử dụng năng lượng tái tạo vì mục tiêu tăng trưởng xanh, bền vững.

Energy Efficiency Awards 2022
VSUE EN