Wednesday, 07/12/2022 | 11:34 GMT+7

Điều chỉnh cơ chế tài chính dự án năng lượng tái tạo

14/08/2013

Trên cơ sở đề nghị của Bộ Tài chính, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đồng ý việc điều chỉnh cơ chế tài chính Hợp phần tín dụng của dự án Năng lượng tái tạo (REDP) vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB).

Trên cơ sở đề nghị của Bộ Tài chính, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đồng ý việc điều chỉnh cơ chế tài chính Hợp phần tín dụng của dự án Năng lượng tái tạo (REDP) vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB).

78be88929_images_1.jpg

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan hướng dẫn các ngân hàng thương mại tham gia thực hiện.

Được biết, Dự án REDP do Bộ Công Thương là cơ quan điều phối thực hiện với mục đích nhằm tăng cung cấp điện vào lưới điện quốc gia từ các nguồn năng lượng tái tạo trên cơ sở bền vững về tài chính, môi trường và xã hội.

Ước tính có khoảng 15- 25 tiểu dự án đầu tư tư nhân sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo sẽ được vay vốn từ Dự án REDP thông qua các ngân hàng thương mại.

Dự án bao gồm ba hợp phần gồm đầu tư xây dựng các dự án năng lượng tái tạo, xây dựng khung chính sách phát triển và phát triển các dự án năng lượng tái tạo tương lai.

Theo Chính Phủ

Energy Efficiency Awards 2022