Friday, 31/03/2023 | 23:19 GMT+7

Đề xuất lộ trình áp dụng hệ thống quản lý năng lượng ISO 50001:2011

20/12/2014

Tổng cục Năng lượng - Bộ Công Thương vừa tổ chức nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ: “Hỗ trợ ứng dụng hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001:2011 cho Doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam”.

Tổng cục Năng lượng - Bộ Công Thương vừa tổ chức nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ: “Hỗ trợ ứng dụng hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001:2011 cho Doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam”. Đây là Nhiệm vụ thuộc chương trình mục tiêu quốc gia năm 2013 về Sử dụng Năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin là đơn vị chủ trì thực hiện.

Thực tế, mô hình quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001:2011 đã được chứng minh là một hệ thống quản lý chiến lược tổng thể, một giải pháp hữu hiệu hỗ trợ và thúc đẩy, cải tiến liên tục quá trình quản lý sử dụng năng lượng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng tại nhiều nước trên Thế giới. Tại Việt Nam, một số doanh nghiệp áp dụng và đã thu được những kết quả tích cực. 

Chính vì vậy, việc thực hiện Nhiệm vụ được Bộ Công Thương giao với nội dung nghiên cứu đánh giá những thuận lợi, khó khăn và hỗ trợ triển khai áp dụng thí điểm cho các đơn vị sản xuất điển hình trong Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam là một việc làm cần thiết.


08ba21d8e_nangluong2710.jpg
Theo đánh giá của Hội đồng KHCN, báo cáo tổng kết đã phản ánh đầy đủ kết quả thực hiện nhiệm vụ, bám sát đề cương đã được phê duyệt. Cụ thể: đơn vị đã thực hiện khảo sát tại 34 đơn vị sản xuất, khai thác nhằm đánh giá tiềm năng ứng dụng hệ thống quản lý năng lượng ISO và nghiên cứu tiêu chuẩn ISO 50001:2011 kết hợp phân tích được các nhu cầu, rào cản, những thuận lợi, khó khăn khi ứng dụng vào các đơn vị ngành Than - Khoáng sản Việt Nam. Thực hiện kiểm toán đánh giá đề xuất các giải pháp tiết kiệm cho 05 đơn vị đặc trưng cho các loại hình sản xuất khai thác, từ đó, nghiên cứu chọn 02 đơn vị thông qua 05 tiêu chí cụ thể để xây dựng hệ thống quản lý năng lượng phù hợp tiêu chuẩn ISO 50001:2011 là Công ty Cổ phần than Hà Lầm -Vinacomin và Công ty Cổ phần than Cao Sơn - Vinacomin. Đồng thời hỗ trợ xây dựng và triển khai áp dụng hệ thống quản lý năng lượng ISO 50001:2011 cho hai đơn vị này.

Kết quả áp dụng hệ thống bước đầu đã giúp 02 đơn vị này quản lý và liên tục cập nhật các văn bản pháp lý của Nhà nước, tuân thủ thực hiện các điều của Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Nâng cao ý thức vận hành về sử dụng tiết kiệm năng lượng qua việc định kỳ tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục qua các khẩu hiệu, panô áp phích, phóng thanh cho cán bộ công nhân viên về hệ thống quản lý năng lượng ISO 50001:2011 và mục tiêu sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Xây dựng chính sách năng lượng, sổ tay năng lượng và hệ thống các quy trình văn bản giúp nâng cao hiệu quả tương tác giữa các phòng ban, bộ phận trong mục tiêu quản lý hiệu quả năng lượng. Liên tục cải tiến và thúc đẩy đầu tư các giải pháp kỹ thuật nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, những giải pháp cải tiến được thực hiện như biến tần điều chỉnh tần số tự động theo tải cho băng tải, điều khiển chiếu sáng tự động tiết giảm theo giờ, điều khiển đóng cắt thông minh cho hệ thống điều hòa cục bộ.

Tính toán việc áp dụng hệ thống quản lý năng lượng ISO 50001:2011 cho thấy, đã mang lại giá trị tiết kiệm 214 triệu đồng/năm cho khu vực Văn phòng và Sàng 28, Công ty Cổ phần than Hà Lầm - Vinacomin và gần một trăm triệu đồng/năm cho khu vực Văn phòng và Sàng 3, Công ty Cổ phần than Cao Sơn - Vinacomin.

Trước những giá trị mang lại, Báo cáo đã đề xuất lộ trình áp dụng hệ thống quản lý năng lượng ISO 50001:2011 gồm 05 đơn vị tiếp theo là Công ty Cổ phần than Dương Huy, Công ty Cổ phần than Cọc Sáu, Công ty tuyển than Cửa Ông, Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn và Công ty Luyện đồng Lào Cai.

Hiện nay, việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là một trong những thách thức lớn đối với các doanh nghiệp. Thiết lập, áp dụng và duy trì Hệ thống Quản lý Năng lượng theo Tiêu chuẩn ISO 50001:2011 được coi là giải pháp hữu hiệu cho vấn đề quản lý năng lượng tại doanh nghiệp. Thông qua việc đưa ra các yêu cầu đối với một Hệ thống Quản lý Năng lượng, Tiêu chuẩn ISO 50001:2011 góp phần quan trọng trong việc sử dụng năng lượng một cách tiết kiệm và hiệu quả, do đó mang lại những lợi ích đáng kể cho doanh nghiệp.

Theo Ven.vn

Energy Efficiency Awards 2022