Monday, 22/07/2024 | 20:37 GMT+7

EVN thành lập Ban Chỉ đạo tiết kiệm điện và đảm bảo cung ứng điện năm 2023

17/05/2023

Ngày 15/5/2023, Hội đồng Thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) ban hành Quyết định số 60/QĐ-HĐTV về việc thành lập Ban Chỉ đạo tiết kiệm điện và đảm bảo cung ứng điện năm 2023 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (Ban chỉ đạo).

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ quyết định giải pháp, chỉ đạo thực hiện và kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện các quyết định, chỉ đạo trong công tác điều độ hệ thống điện và điều hành giao dịch thị trường điện, sản xuất, truyền tải, phân phối và xuất nhập khẩu điện, đảm bảo cung ứng điện trong năm 2023; quyết định giải pháp/chỉ tiêu, chỉ đạo toàn diện công tác sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, điều chỉnh phụ tải điện (DR), điều hòa phụ tải điện.
Ông Trần Đình Nhân, Tổng giám đốc EVN làm Trưởng Ban chỉ đạo.
Ban Chỉ đạo tiết kiệm điện và đảm bảo cung ứng điện năm 2023 cùng với Ban Chỉ đạo xây dựng các dự án điện trong Quy hoạch phát triển điện lực lực quốc gia trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện công tác đầu tư xây dựng các dự án nguồn điện, lưới điện truyền tải, lưới điện phân phối đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ, kịp thời nâng cao năng lực cung ứng điện.
Ban Chỉ đạo tiết kiệm điện và đảm bảo cung ứng điện năm 2023 sẽ định kỳ hàng tháng, hàng quý hoặc đột xuất báo cáo Hội đồng thành viên EVN kết quả thực hiện nhiệm vụ.
Hương Linh

Chỉ thị 20 Cẩm nang tiết kiệm điện