Wednesday, 27/09/2023 | 14:52 GMT+7

Bình Phước phê duyệt 6 đề án tiết kiệm năng lượng địa phương năm 2016

03/06/2016

Ngày 8/4/2016, UBND tỉnh Bình Phước đã ban hành quyết định số 812/QĐ-UBND về việc phê duyệt các đề án tiết kiệm năng lượng địa phương năm 2016.

Ngày 8/4/2016, UBND tỉnh Bình Phước đã ban hành quyết định số 812/QĐ-UBND về việc phê duyệt các đề án tiết kiệm năng lượng địa phương năm 2016. 

Theo đó, có 6 đề án được UBND tỉnh phê duyệt, bao gồm: Xây dựng chuyên mục “Tiết kiệm năng lượng” trên sóng Truyền hình Bình Phước năm 2016 với kinh phí 56.409 đồng; Tổ chức Lễ mitting phát động tuyên truyền tiết kiệm năng lượng trên địa bàn huyện Bù Đăng, Bù Đốp với kinh phí 91.890; Hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn về sử dụng khí sinh học (biogas) chạy máy phát điện tại hộ kinh doanh với kinh phí 685.655; Hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn về sử dụng khí sinh học (biogas) chạy máy phát điện tại hộ kinh doanh với kinh phí 227.565; Hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn về sử dụng khí sinh học (biogas) chạy máy phát điện tại hộ kinh doanh với kinh phí 219.050; Hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn về sử dụng khí sinh học (biogas) chạy máy phát điện tại hộ kinh doanh với kinh phí 220.730.

Được biết, tổng kinh phí thực hiện 6 đề án này là 1.501.299.000 đồng, trong đó kinh phí từ nguồn tiết kiệm năng lượng địa phương đã giao cho Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp năm 2016 là 721.119.000 đồng và kinh phí đối ứng của đơn vị thụ hưởng là 780.180.000 đồng. Đơn vị chủ trì thực hiện các đề án là Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp (Sở Công thương).

Hoàng Anh

 

Energy Efficiency Awards 2023