Monday, 22/07/2024 | 20:56 GMT+7

Lấy ý kiến Dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo

23/05/2023

Nhằm tăng cường triển khai thực hiện các giải pháp về tiết kiệm điện để đảm bảo cung cấp điện trong năm 2023 và trong giai đoạn tới, Bộ Công Thương đã xây dựng Dự thảo Chỉ thị về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo để trình Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại Công văn số 3612/VPCP-CN ngày 21 tháng 5 năm 2023 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Công Thương đề nghị các Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cho ý kiến đối với Dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo và gửi về Bộ Công Thương, đồng thời gửi bản mềm qua địa chỉ email: DungHV@moit.gov.vn trước 12h00 ngày 24 tháng 5 năm 2023 để Bộ Công Thương tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
Xem chi tiết tại đây.
Khánh An


Chỉ thị 20 Cẩm nang tiết kiệm điện