Wednesday, 27/09/2023 | 05:47 GMT+7

Một số hình ảnh Khóa tập huấn Công cụ Calculator 2050 tại Hòa Bình, tháng 3/2014

07/03/2021

Một số hình ảnh Khóa tập huấn Công cụ Calculator 2050 tại Hòa Bình, tháng 3/2014

—————————————————————————

Khóa tập huấn Calculator 2050 tại V-Resort, Hòa Bình


Ed Howard - CG DECC

Ed Howard – Bo NL&BDKH UK
2 chu tri

2 chu tri

Mr Graig - CG DECC

Mr Graig – CG DECC

Ms Le Bich - SQ Anh

Ms Le Bich – Dai su quan Anh

Mr Hien - Vu MT GTVT

Mr Hien – Vu MT GTVT

Mr Vinh - CG giao thong

Mr Vinh – CG giao thong

Mr Hai - CG KT-XH

Mr Hai – CG KT-XH

ICD

Mr Giap – Vu KHCN BCT

Mr Ninh - Cuc KTTVBDKH

Mr Ninh – Cuc KTTVBDKH


IMG_0040

Mr The - CG rac thai

Mr The – CG rac thai

Be Thu Trang - CIEM

Be Thu Trang – CIEM

Mr Trinh - CG nong nghiep

Mr Trinh – CG nong nghiep

Mr Son - MPI

Mr Son – MPI

Ms Song NGoc - Dieu phoi vien Du an

Ms Song NGoc – Dieu phoi vien Du an

Ms Phuong - Cuc ATMT

Ms Phuong – Cuc ATMT

Ms Phuong kt - ATMT

Ms Phuong kt – ATMT

MS Van Anh - Cuc ATMT

MS Van Anh – Cuc ATMT

Mr Hoang Anh - CG Hieu qua nang luong

Mr Hoang Anh – CG Hieu qua nang luong

Mr Khanh - CG mo hinh hoa - nl

Mr Khanh – CG mo hinh hoa – nl


IMG_0052

Mr Cuong - CG nang luong - Team leader

Mr Cuong – CG nang luong – Team leader

Trung tam tknl Ha noi

Trung tam tknl Ha noi

IMG_0057 IMG_0059 IMG_0069 IMG_0073 IMG_0079 IMG_0081

IMG_0084


IMG_0085


Energy Efficiency Awards 2023