Wednesday, 06/12/2023 | 04:00 GMT+7

Giải báo chí về tuyên truyền sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2021

21/12/2021

Văn phòng Ban chỉ đạo Tiết kiệm năng lượng phối hợp Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức “Giải báo chí tuyên truyền sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2021”


Energy Efficiency Awards 2023