Wednesday, 27/09/2023 | 05:24 GMT+7

Doanh nghiệp Bắc Giang tiết kiệm năng lượng để phát triển bền vững

01/08/2022

Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là giải pháp thiết thực giúp cải thiện hiệu quả nền kinh tế đồng thời giúp bảo tồn nền năng lượng quốc gia, bảo vệ môi trường.

Energy Efficiency Awards 2023