Monday, 05/06/2023 | 23:58 GMT+7

Những giải pháp tiết kiệm năng lượng của doanh nghiệp

07/11/2022

Việc các doanh nghiệp tăng cường triển khai các giải pháp tiết kiệm năng lượng có ý nghĩa rất quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.


Energy Efficiency Awards 2022