[In trang]
Thông báo trao hợp đồng chuyên gia về năng lượng/ chính sách
Thứ sáu, 03/05/2024 - 09:52
Việt Nam - C2.1.7: Chuyên gia năng lượng/ chính Sách
Dự án: P164938 – Dự án Thúc đẩy tiết kiệm năng lượng trong các ngành công nghiệp Việt Nam 
Số tham chiếu thầu/hợp đồng: 01/2024
Phạm vi hợp đồng: Thông báo trao hợp đồng cho Chuyên gia chính sách/năng lượng
Thời hạn hợp đồng: 21 tháng
Ký hợp đồng: 02/05/2024
Đồng tiền định giá: VNĐ-Đồng
Đơn vị trúng thầu:
Họ tên: Ông Nguyễn Văn Long
Ban Quản lý Dự án VSUEE