Thursday, 01/06/2023 | 09:40 GMT+7

Keyword: Giải thưởng hiệu quả năng lượng trong công nghiệp - công trình xây dựng năm 2022; Giải thưởng Sản phẩm hiệu suất năng lượng cao nhất năm 2022