Tuesday, 18/06/2024 | 07:05 GMT+7

Bắc Giang: Nâng cao nhận thức cho cộng đồng về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

26/02/2013

Giám đốc Sở Công Thương Bắc Giang Trần Văn Lộc cho biết, công tác tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả sẽ được tập trung đẩy mạnh trong năm 2013,

e1635552e_tran_loc.jpgGiám đốc Sở Công Thương Bắc Giang Trần Văn Lộc cho biết, công tác tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả sẽ được tập trung đẩy mạnh trong năm 2013, phấn đấu sản lượng điện tiết kiệm của toàn tỉnh dự kiến khoảng 35 triệu kWh.   

Theo đó, Bắc Giang sẽ xây dựng quy định hỗ trợ thực hiện các giải pháp tiết kiệm năng lượng nhằm hỗ trợ các tổ chức, cá nhân thực hiện các giải pháp tiết kiệm năng lượng. Tỉnh ưu tiên xây dựng và phát triển nguồn nhân lực quản lý về công tác tiết kiệm năng lượng; đào tạo nâng cao năng lực cho các đơn vị tư vấn và đơn vị cung cấp dịch vụ tiết kiệm năng lượng trên địa bàn tỉnh, đồng thời huy động các nguồn nhân lực, xây dựng và tổ chức triển khai chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả để giảm tổn thất trong sản xuất, truyền tải và phân phối điện năng.  

Công ty Điện lực Bắc Giang tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tới từng khách hàng; tích cực tanh thủ nguồn vốn đầu tư của ngành điện để cải tạo, sửa chữa, nâng cao chất lượng lưới điện, giảm tổn thất điện năng năm 2013 xuống dưới 11,5%.    

Năm 2012, Sở Công Thương Bắc Giang đã phối hợp với các cơ quan báo, đài địa phương xây dựng nhiều chuyên mục tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, đồng thời đã cấp phát cho các huyện, thành phố 50 băng rôn, 10.000 tờ rơi, 2.000 quyển cẩm nang sử dụng an toàn và tiết kiệm năng lượng trong gia đình, hỗ trợ tổ chức thực hiện kiểm toán năng lượng cho 4 doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn… Khối cơ quan hành chính sự nghiệp và khối doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh sử dụng gần 200 triệu kWh, so với kế hoạch sử dụng điện tiết kiệm hơn 34 nghìn kWh, trong đó gần 18 nghìn kWh tiết kiệm được so với kế hoạch đăng ký sử dụng điện tiết kiệm và hơn 16 nghìn kWh do giảm tổn thất điện năng cả năm 2012 (11,92%).   

Mai Anh st

Chỉ thị 20 Cẩm nang tiết kiệm điện