Tuesday, 18/06/2024 | 07:06 GMT+7

Bắc Giang: Đẩy mạnh thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng NLTK&HQ giai đoạn 2019 - 2030

23/03/2020

Sở Công Thương Bắc Giang có trách nhiệm tham mưu cho UBND tỉnh trong công tác phối hợp với các cơ quan Trung ương và hợp tác với các tổ chức quốc tế thực hiện các đề án thuộc Chương trình TKNL quốc gia

Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (NLTK&HQ) đã được Quốc hội thông qua năm 2010. Từ đó, Chính phủ và các bộ, ngành liên quan cũng đã ban hành nhiều Nghị định, Thông tư quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm, trong đó, nổi bật là Quyết định số 280/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình quốc gia về sử dụng NLTK&HQ giai đoạn 2019 - 2030.

Sử dụng các thiết bị TKNL sẽ góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và xanh hóa môi trường tự nhiên.

Quán triệt những chủ trương đó, ngày 08/5/2019, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành kế hoạch số 1502/KH-UBND về việc thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng NLTK&HQ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2019 - 2030.

Theo đó, mục tiêu nổi bật của Kế hoạch nhằm nâng cao năng lực, nhận thức về quản lý của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh về sử dụng NLTK&HQ để góp phần đảm bảo, ổn định an ninh năng lượng gắn với bảo vệ môi trường và phát triển KT-XH bền vững; Hình thành thói quen sử dụng năng lượng tiết kiệm trong mọi hoạt động của xã hội; Giảm cường độ năng lượng trong các ngành nghề, lĩnh vực kinh tế; Tiết kiệm năng lượng (TKNL) trở thành hoạt động thường xuyên đối với các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm và các ngành sản xuất tiêu thụ nhiều năng lượng để hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh…

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh Bắc Giang đã đưa ra 08 nội dung của kế hoạch cần phải thực hiện với tổng kinh phí cho cả giai đoạn 2019 - 2030 là gần 93,5 tỷ đồng, bao gồm: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức cho cộng đồng và thúc đẩy sử dụng NLTK&HQ gắn với bảo vệ môi trường, phát triển bền vững; Nâng cao vai trò quản lý nhà nước về sử dụng NLTK&HQ; Sử dụng NLTK&HQ trong các công trình, tòa nhà và cơ quan, công sở; Sử dụng năng lượng tiết kiệm trong các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp; Sử dụng năng lượng tiết kiệm trong hoạt động giao thông vận tải; Sử dụng NLTK&HQ trong chiếu sáng đô thị, công trình công cộng; Chương trình TKNL trong sản xuất nông nghiệp, phát triển nông thôn và các làng nghề; Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhu cầu phụ tải điện.

Để thực hiện tốt các nội dung đó, Chương trình đã đề ra nhiều giải pháp như: Cần phải đầu tư, nâng cao năng lực cho Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Giang có đủ điều kiện về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực để triển khai thực hiện nhiệm vụ; Đầu tư cho công tác truyền thông, thông tin, tuyên truyền, giáo dục, phổ biến và hướng dẫn nâng cao nhận thức của cộng đồng về TKNL; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, quản lý việc sử dụng NLTK&HQ trong tất cả các ngành, các cấp, các lĩnh vực theo đúng quy định của pháp luật; Nghiên cứu và đưa vào áp dụng các dạng năng lượng mới, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo cũng như áp dụng các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm trong các lĩnh vực đời sống…

 Công ty Điện lực Bắc Giang tuyên truyền, giáo dục, phổ biến và hướng dẫn nâng cao nhận thức của cộng đồng về TKNL

Là đơn vị được UBND tỉnh giao làm Thường trực Ban chỉ đạo và có trách nhiệm phối hợp với các Sở, ngành, địa phương và các tổ chức liên quan thực hiện Chương trình, Sở Công Thương Bắc Giang có trách nhiệm tham mưu cho UBND tỉnh trong công tác phối hợp với các cơ quan Trung ương và hợp tác với các tổ chức quốc tế thực hiện các đề án thuộc Chương trình TKNL quốc gia, chương trình TKNL trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2030. Ngoài ra, Sở cũng là đầu mối hướng dẫn các văn bản pháp lý có liên quan đến các đơn vị thực hiện Kế hoạch; Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp huy động các ngồn vốn hợp pháp khác để thực hiện Kế hoạch (ngoài nguồn vốn ngân sách). Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành, UBND huyện, thành phố để tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích ứng dụng công nghệ và sử dụng sản phẩm TKNL trên địa bàn tỉnh; Tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng NLTK&HQ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh…

Đặc biệt, hàng năm, Sở cần chủ động lập và triển khai kế hoạch sử dụng NLTK&HQ; Thực hiện kiểm toán năng lượng, cũng như xây dựng mô hình quản lý năng lượng theo quy định; Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ và người lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn về sử dụng NLTK&HQ; Tham gia các hội thảo, hội nghị về hướng dẫn, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm, cũng như tuyên truyền việc thực hiện sử dụng NLTK&HQ trên địa bàn tỉnh.

Có thể khẳng định, sử dụng NLTK&HQ đã và sẽ góp phần phát triển KT-XH theo hướng bền vững. Do đó, việc UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng NLTK&HQ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2019 - 2030 là rất cần thiết và cấp bách. Do vậy, ngoài sự nỗ lực của các đơn vị triển khai thì cũng rất cần sự chung tay của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và hộ gia đình trên toàn tỉnh để Chương trình đạt được hiệu quả cao nhất.

Tuấn Anh

Chỉ thị 20 Cẩm nang tiết kiệm điện