Thursday, 25/04/2024 | 10:39 GMT+7

Tiết kiệm năng lượng trong sản xuất công nghiệp

21/10/2022

Công nghiệp là một bộ phận của nền kinh tế, là lĩnh vực sản xuất hàng hóa vật chất mà sản phẩm được tạo ra nhằm đáp ứng cho nhu cầu tiêu dùng hoặc phục vụ hoạt động kinh doanh tiếp theo cho cuộc sống loài người trong sinh hoạt. Đây là hoạt động kinh tế, sản xuất quy mô lớn tiêu thụ rất nhiều lượng điện năng quốc gia. Phân tích tình hình sử dụng điện năng tại Việt Nam cho thấy, tỷ lệ tiêu thụ điện năng của ngành công nghiệp chiếm hơn 47% tổng tiêu thụ năng lượng toàn quốc với tiềm năng tiết kiệm lên tới 30-40%. Do đó, Tiết kiệm điện trong ngành công nghiệp là vấn đề quan trọng mang ý nghĩa chiến lược của quốc gia Việt Nam.

Chỉ thị 20 Cẩm nang tiết kiệm điện