Friday, 14/06/2024 | 12:50 GMT+7

Xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết kế, vận hành kho chứa LNG

11/02/2022

Bộ Công Thương đang thực hiện xin ý kiến rộng rãi các cơ quan/đơn vị về dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết kế, vận hành kho chứa LNG và hệ thống tái hóa khí trên bờ.

Theo đó, quy chuẩn kỹ thuật này quy định: các yêu cầu an toàn cho quá trình thiết kế, vận hành, bảo dưỡng; các yêu cầu chung về an ninh và môi trường cho kho chứa khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) cố định trên bờ, được giới hạn bởi vị trí đầu vào của LNG (dạng lỏng) và đầu ra (dạng lỏng hoặc khí).
Ảnh minh họa
Quy chuẩn kỹ thuật này không đưa ra các khuyến cáo về các chủng loại thiết bị cụ thể (có hoặc không có chất lượng tương đương). Các tiêu chuẩn quốc gia và tiêu chuẩn quốc tế viện dẫn trong quy chuẩn kỹ thuật này có thể được thay thế bởi các tiêu chuẩn/hệ tiêu chuẩn khác nếu sự tương đương về an toàn và kỹ thuật được chứng minh và phê duyệt. Quy chuẩn kỹ thuật này áp dụng cho kho chứa LNG có sức chứa trên 200 tấn.
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết kế, vận hành kho chứa LNG và hệ thống tái hóa khí trên bờ áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến việc thiết kế, thi công, vận hành và bảo dưỡng kho chứa LNG và hệ thống hóa khí trên bờ tại Việt Nam.
Theo nangluongsachvietnam.vn
Chỉ thị 20 Cẩm nang tiết kiệm điện