Friday, 27/01/2023 | 05:54 GMT+7

Chuyển dịch, tiết kiệm năng lượng với nhiều kỳ vọng

09/01/2023

Việt Nam đang triển khai những bước đầu của việc chuyển đổi năng lượng. Cùng với đó, tiết kiệm năng lượng trở thành hoạt động thường xuyên đối với các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm và các ngành kinh tế trọng điểm tiêu thụ nhiều năng lượng, hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

Energy Efficiency Awards 2022
VSUE EN