Sunday, 21/07/2024 | 22:32 GMT+7

Cà Mau sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2024

23/02/2024

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau ký ban hành kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2024 trên địa bàn tỉnh.

Mục tiêu kế hoạch đưa chương trình tiết kiệm năng lượng thành hoạt động thường xuyên trong đời sống xã hội trên địa bàn tỉnh, thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, nhằm góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế - xã hội bền vững.
Đảm bảo 100% cơ sở tiêu thụ năng lượng trọng điểm áp dụng hệ thống quản lý năng lượng theo quy định. Đảm bảo việc tuân thủ và thực hiện các yêu cầu của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả đối với các công trình xây dựng thuộc phạm vi áp dụng của quy chuẩn.
Đẩy mạnh việc thực hiện tiết kiệm điện trong các khâu phân phối, kinh doanh và sử dụng điện, góp phần đạt mức tiết kiệm năng lượng từ 2,0 đến 4,0% tổng tiêu thụ năng lượng toàn tỉnh và giảm tổn thất điện năng xuống thấp hơn 3,5% giai đoạn 2020 – 2025.
Chủ động thực hiện hiệu quả các giải pháp tiết kiệm điện.
Mục đích kế hoạch hướng đến triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp quản lý Nhà nước, hỗ trợ kỹ thuật, nghiên cứu khoa học công nghệ và phát triển sản phẩm, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; huy động mọi nguồn lực nhằm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong việc nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
Tăng cường vai trò quản lý Nhà nước và đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các hoạt động xã hội; giảm cường độ năng lượng các ngành nghề, lĩnh vực kinh tế; tiết kiệm năng lượng trở thành hoạt động thường xuyên đối với các cơ sở sử dụng năng lượng và các ngành kinh tế trọng điểm tiêu thụ nhiều năng lượng; hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.
Phổ biến và nhân rộng các mô hình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm giảm chi phí sản xuất, gia tăng lợi nhuận, bảo vệ môi trường và góp phần xây dựng nông thôn mới.
Hương Linh
Chỉ thị 20 Cẩm nang tiết kiệm điện