Friday, 30/09/2022 | 04:28 GMT+7

Khởi động dự án “Hỗ trợ triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả”

13/10/2008

Thực hiện Quyết định số 4454/QĐ-BCT ngày 13 tháng 8 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt Dự án “Hỗ trợ triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả - VIE: Supporting National Energy Efficiency Program Implementation” do Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) tài trợ, ngày 7 tháng 10 năm 2008 Văn phòng Tiết kiệm năng lượng, Bộ Công Thương cùng với Đại điện của Ngân hàng phát triển Châu Á và Tư vấn của Dự án Viện Bảo tồn Năng lượng Quốc tế đã tổ chức Hội nghị khởi động Dự án.

Dự án  Hỗ trợ triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả dự kiến tiến hành trong thời gian từ tháng 10/2008 đến tháng 10/2009 với các mục tiêu chính là hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với mục tiêu giảm 5%-8%  tiêu thụ năng lượng giai đoạn 2010-2015 cụ thể: Thiết kế và phát triển các phương pháp và tài liệu đào tạo cho Cán bộ Quản lý Năng lượng trong các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp; Thiết kế và tiến hành chương trình khảo sát về tiêu thụ năng lượng trong các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp được lựa chọn, nhờ đó tạo cơ sở phân tích mô hình tiêu thụ năng lượng của ngành; Thiết lập các Công ty Dịch vụ Năng lượng (ESCOs) có khả năng cung cấp dịch vụ kiểm toán và tư vấn về các biện pháp tiết kiệm năng lượng cho các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp; Thực hiện thí điểm kiểm toán năng lượng tại các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp được lựa chọn; Đề xuất kế hoạch đầu tư thích hợp có thể áp dụng cho các doanh nghiệp đã được kiểm toán đồng thời tư vấn cho họ các biện pháp tạo nguồn tài chính để hiện thực hóa tiềm năng tiết kiệm năng lượng một cách ích lợi nhất.

Nội dung và kết quả dự kiến của dự án bao gồm: Kết quả khảo sát tiêu thụ năng lượng trong một số ngành công nghiệp lựa chọn; Chương trình, phương pháp đào tạo và các lớp đào tạo các cán bộ quản lý năng lượng cho các doanh nghiệp công nghiệp; Kết quả khảo sát và phân loại các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp theo mô hình tiêu thụ năng lượng; Kết quả kiểm toán thí điểm cho một số doanh nghiệp công nghiệp lựa chọn; Đề xuất nâng cấp một số công ty cung cấp dịch vụ năng lượng thành các ESCOs chuyên nghiệp; Lập kế hoạch thực hiện cho các nhà máy được đề xuất để hiện thực hóa tiềm năng tiết kiệm năng lượng; Xây dựng cơ chế tạo nguồn tài chính thích hợp để cấp vốn cho kế hoạch đầu tư của các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp.

Thời gian tới Văn phòng Tiết kiệm năng lượng, Bộ Công thương sẽ phối hợp với Ngân hàng Phát triển Châu Á quản lý  và giám sát tư vấn thực hiện Dự án theo đúng tiến độ đã được phê duyệt và thoả thuận đã ký với Ngân hàng Phát triển Châu Á nhằm đạt được các mục tiêu và kết quả của Dự án.

Thu Trang

Energy Efficiency Awards 2022