Monday, 22/07/2024 | 21:13 GMT+7

Bộ nhận diện Giờ Trái đất 2021

19/03/2021

Bộ nhận diện Giờ Trái đất năm 2021

 

 

 

 

Click để down Banner 10x80 cm nền xanh tại đây

Click để down Phướn 80x250 cm nền xanh tại đây

Click để down Poster 60x80 cm nền xanh tại đây

Click để down Standee 80x180 cm nền xanh tại đây

Click để down Digital nền xanh tại đây

Click để down Banner năng lượng 10x80cm nền xanh tại đây

Click để down Phướn năng lượng 80x250cm nền xanh tại đây

Click để down Poster năng lượng 60x80 cm nền xanh tại đây

Click để down Standee năng lượng 80x180cm nền xanh tại đây

Click để down Digital năng lượng nền xanh tại đây

Click để down Letterhead tại đây

Click để down ảnh Áo tại đây

Click để down Hướng dẫn tham gia Giờ Trái đất tại đây

Click để down Thông điệp tại đây

Click để down video về Giờ Trái đất tại đây

 

Click để down toàn Bộ nhận diện Giờ trái đất 2021 tại đây

Ban tổ chức

 

 

Chỉ thị 20 Cẩm nang tiết kiệm điện