Sunday, 26/05/2024 | 22:50 GMT+7

Tài liệu giới thiệu dự án Thúc đẩy tiết kiệm năng lượng trong các ngành công nghiệp Việt Nam

01/08/2022

Bộ tài liệu gồm: tờ giới thiệu Dự án, giới thiệu Quỹ Chia sẻ rủi ro và kẹp tài liệu.

Bộ tài liệu giới thiệu Dự án Thúc đẩy tiết kiệm năng lượng trong các ngành công nghiệp Việt Nam (VSUEE) gồm: 
- Profile giới thiệu Dự án
- Tờ gấp giới thiệu Quỹ chia sẻ rủi ro 
- Kẹp tài liệu
Bộ tài liệu Dự án được chia sẻ tại đây.
Chỉ thị 20 Cẩm nang tiết kiệm điện