Monday, 24/06/2024 | 13:02 GMT+7

Petrovietnam quyết liệt trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năng lượng

29/03/2022

Năm 2021, Petrovietnam đã tiết kiệm được 3.217 tỉ đồng. Trong đó, tiết kiệm trong chi phí sản xuất kinh doanh từ nguyên, nhiên vật liệu, nhiên liệu năng lượng, cải tiến hợp lý hoá sản xuất… lên đên 1.562 tỉ đồng.

Với chương trình hành động cụ thể, hiệu lực, hiệu quả, chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, năm 2021 Petrovietnam đạt được những con số đáng ghi nhận, trong bối cảnh khó khăn bởi tác động của đại dịch Covid-19.
Chương trình Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) đã đề ra 6 mục tiêu nhiệm vụ quan trọng. Trong đó, việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong 5 lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh chính và các lĩnh vực khác của Tập đoàn được xem là nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, việc tập trung triển khai thực hiện các dự án cấp bách, dự án trọng điểm về dầu khí, nhằm đảm bảo đẩy nhanh và bù tiến độ sớm đưa vào vận hành thương mại là đặc biệt quan trọng, bởi mỗi một dự án được hoàn thành không chỉ giúp Tập đoàn giảm thiểu tiền lãi vay còn đóng góp lớn cho công cuộc bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.
Người lao động BSR
Để có được kết quả tốt nhất trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Petrovietnam đã thực hiện đồng bộ các giải pháp, kết hợp kinh nghiệm thực tế với quy chuẩn quản trị doanh nghiệp quốc tế. Các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được xây dựng và triển khai thực hiện thông qua việc khai thác và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
Bên cạnh đó, các đơn vị thuộc Petrovietnam được yêu cầu tăng cường và thường xuyên thực hiện các giải pháp để kiểm soát chặt chẽ chi phí, đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đưa ra các cảnh báo rủi ro trong hoạt động; thực hiện triệt để tiết kiệm năng lượng, vật tư, chi phí đầu vào; nghiên cứu và ứng dụng công nghệ mới nhằm nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh hàng hóa dịch vụ, tiết kiệm chỉ phí sản xuất kinh doanh.
Petrovietnam đã liên tục bổ sung, hoàn thiện các định mức kinh tế kỹ thuật về tiêu hao nguyên, nhiên, vật liệu; nghiên cứu công nghệ mới, nguyên vật liệu mới, sản phẩm mới; định mức lao động, định mức khai thác sử dụng máy móc, thiết bị nhằm tăng năng suất lao động, giảm giá thành, nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ trên thị trường. Đây cũng chính là giải pháp mang tính đột phá trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
Với quyết tâm trong việc thực hiện chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Petrovietnam đã nghiêm chỉnh chấp hành Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản quy định của Nhà nước, công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí thực sự trở thành nhiệm vụ thường xuyên trong toàn Tập đoàn và gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội. Qua đó đã phòng ngừa, ngăn chặn và đây lùi hiện tượng lãng phí, góp phân nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực của toàn Tập đoàn trong hoạt động sản xuất kinh đoanh và xây dựng cơ bản. Ý thức trách nhiệm về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của cán bộ, công nhân viên trong toàn Tập đoàn trong công tác chuyên môn nghiệp vụ và trong cuộc sống hằng ngày được tăng cường. Việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã có chuyển biến rõ nét và sâu rộng trong ý thức và hành động của lãnh đạo và cán bộ công nhân viên toàn Tập đoàn.
Kết quả, trong năm 2021, Petrovietnam đã tiết kiệm được 3.217 tỉ đồng. Trong đó, tiết kiệm từ chi phí quản lý đạt 747 tỉ đồng, tiết kiệm từ chi phí sản xuất kinh doanh từ nguyên, nhiên vật liệu, nhiên liệu năng lượng, cải tiến hợp lý hoá sản xuất… đạt 1.562 tỉ đồng, tiết kiệm trong đầu tư xây dựng đạt 908 tỉ đồng….
Người lao động dầu khí làm việc trên Giàn nén khí trung tâm (Vietsovpetro)
Xác định công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí luôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, trong năm 2022, Petrovietnam sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hành tiết kiệm trong 5 lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính của Tập đoàn, trong đó tập trung triển khai thực hiện các dự án trọng điểm, nhằm đảm bảo đây nhanh và bù đắp tiến độ sớm đưa các dự án vào vận hành thương mại.
Một số giải pháp trọng tâm được Petrovietnam đề ra, đó là tăng cường công tác phân tích, đánh giá hiệu quả hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh. Ưu tiên tập trung và sử dụng một cách có hiệu quả nguồn lực cho hoạt động sản xuất kinh doanh chính, đảm bảo tiến độ các công trình đầu tư, nghiêm túc và xử lý kịp thời các khoản đầu tư kém hiệu quả; thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao hiệu suất vận hành các nhà máy, tối ưu hóa dự phòng vật tư, hạn chế tối đa tồn đọng vốn; phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong đầu tư xây dựng, sản xuất kinh doanh. Đặc biệt, tiếp tục và không ngừng nâng cao hiệu quả của công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tới toàn thể cán bộ công nhân viên, người lao động trong đơn vị; tổ chức phát động các phong trào thi đua, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đi đôi với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
Nhật Minh
Chỉ thị 20 Cẩm nang tiết kiệm điện