Tuesday, 23/07/2024 | 18:48 GMT+7

Gia hạn - C2.2.2: Rà soát, cập nhật định mức tiết kiệm năng lượng và xây dựng định mức về tiết kiệm năng lượng cho các ngành công nghiệp

31/05/2024

Về việc gia hạn: Gói thầu C2.2.2: Rà soát và cập nhật định mức tiết kiệm năng lượng cho 2 ngành công nghiệp hiện có và xây dựng định mức về tiết kiệm năng lượng và các hướng dẫn kỹ thuật cho 2 ngành công nghiệp mới

Kính gửi các đơn vị quan tâm,
Việt Nam vừa nhận được khoản tài trợ từ Quỹ Khí hậu xanh (GCF) thông qua Ngân hàng Thế giới (WB) cho Dự án Thúc đẩy tiết kiệm năng lượng trong các ngành công nghiệp tại Việt Nam (Dự án VSUEE). Dự án sẽ cung cấp hỗ trợ kỹ thuật để thực hiện các mục tiêu của VNEEP và Thỏa thuận Paris về các biện pháp giảm thiểu biến đổi khí hậu trong lĩnh vực công nghiệp và năng lượng. Ngoài ra, các hoạt động xây dựng năng lực sẽ giải quyết nhu cầu về kiến thức, thể chế và xây dựng năng lực của các bên liên quan trong việc quản lý và phát triển cơ chế và chính sách quốc gia về tiết kiệm năng lượng (TKNL). Những nỗ lực đó sẽ đi kèm với việc thành lập cơ chế chia sẻ rủi ro, được hỗ trợ bởi công cụ Bảo lãnh GCF, nhằm giải quyết các rào cản pháp lý hiện hành trong việc tiếp cận vốn thương mại, huy động nguồn tài chính của ngân hàng địa phương và khuyến khích các bên liên quan như doanh nghiệp công nghiệp và ngân hàng thương mại tham gia thực hiện dự án và phát triển thị trường đầu tư TKNL. Dự án bao gồm hai hợp phần: (i) Quỹ chia sẻ rủi ro (RSF) GCF; (ii) Hỗ trợ kỹ thuật. Ban Quản lý Dự án VSUEE (BQLDA) dự định sử dụng một phần nguồn tài trợ của mình để tuyển dụng một công ty tư vấn đủ năng lực để thực hiện hoạt động nâng cao năng lực của các tổ chức tài chính tham gia và đơn vị thực hiện dự án.
Dịch vụ tư vấn ("Dịch vụ") bao gồm việc hỗ trợ thực hiện phát triển và triển khai chương trình đánh giá định mức tiết kiệm năng lượng (TKNL) để có thể so sánh hiệu quả năng lượng của các doanh nghiệp công nghiệp (DNCN) với các trường hợp điển hình tại Việt Nam và ước tính tiềm năng tiết kiệm năng lượng. Tư vấn sẽ chịu trách nhiệm về:
- Xác định và rà soát phương pháp đánh giá định mức TKNL công nghiệp và ứng dụng của phương pháp này trong các dự án trước đó tại Việt Nam;
- Rà soát và cập nhật việc đánh giá định mức đã thực hiện cho hai ngành công nghiệp được chọn hiện tại;
- Tiến hành đánh giá rộng rãi các ngành công nghiệp chính và đề xuất cách thức tiếp cận lựa chọn hai ngành công nghiệp mới cho dự án này;
- Chọn, phối hợp với Ban Quản lý dự án (BQLDA), hai ngành công nghiệp mới để phát triển việc đánh giá định mức TKNL;
- Hoàn thiện và lưu lại phương pháp và cách thức sử dụng;
- Xác định các nguồn dữ liệu và thông tin về mức tiêu thụ năng lượng trong các ngành được chọn;
- Phát triển kế hoạch thu thập dữ liệu thông qua các chuyến thăm quan tại chỗ và kiểm toán năng lượng sơ bộ;
- Tiến hành các chuyến thăm quan và kiểm toán sơ bộ;
- Tổ chức Hội thảo với các bên liên quan để rà soát và thảo luận kết quả thu thập dữ liệu và kiểm toán sơ bộ;
- Thực hiện việc đánh giá định mức;
- Ước tính tiềm năng tiết kiệm năng lượng trong hai ngành công nghiệp được chọn hiện tại và hai ngành mới được chọn;
- Tổ chức Hội thảo thứ hai với các bên liên quan để trình bày kết quả đánh giá định mức và ước tính tiết kiệm năng lượng;
- Chuẩn bị các Báo cáo Cuối cùng cho bốn ngành công nghiệp.
Các đơn vị quan tâm có thể nhận Điều khoản Tham chiếu (TOR) bằng cách gửi yêu cầu đến địa chỉ email được chỉ định ở cuối thư này.
Ban Quản lý Dự án VSUEE mời các công ty tư vấn đủ điều kiện ("Tư vấn ") thể hiện sự quan tâm của mình trong việc cung cấp Dịch vụ. Các Tư vấn viên quan tâm cung cấp thông tin chứng minh rằng mình có các tiêu chuẩn cần thiết và kinh nghiệm liên quan để thực hiện Dịch vụ và đính kèm giấy phép kinh doanh của đơn vị. Tiêu chí lựa chọn bao gồm:
(i) Có giấy phép kinh doanh hợp lệ trong lĩnh vực hoạt động này (nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ hoặc các hoạt động chuyên môn liên quan đến lĩnh vực khoa học và công nghệ…);
(ii) Ít nhất 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn năng lượng hoặc hiệu quả năng lượng cho các ngành công nghiệp;
(iii) Có kinh nghiệm thực hiện ít nhất một đánh giá trong việc phát triển/ rà soát các thủ tục văn bản pháp lý hoặc phát triển hướng dẫn kỹ thuật/ quy định cho các ngành công nghiệp, ưu tiên các đánh giá trong lĩnh vực công nghiệp tại Việt Nam;
(iv) Có kinh nghiệm trong các dự án ODA về tư vấn dịch vụ năng lượng hoặc TKNL, được tài trợ bởi các nhà tài trợ quốc tế như Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), GIZ, UNIDO, DANIDA, v.v., kinh nghiệm làm việc với Bộ Công Thương (MOIT) được ưu tiên;
(v) Có kiến thức và kinh nghiệm về chuyển giao công nghệ, đào tạo quản lý và vận hành hiệu quả;
Nhiệm vụ yêu cầu tư vấn phải tổ chức một nhóm chuyên gia có kinh nghiệm như tiêu chí đã nêu, đòi hỏi nhiều kỹ năng cần thiết cho các nhiệm vụ khác nhau (ví dụ: chuyên gia về tiết kiệm năng lượng, chuyên gia thể chế và chính sách, chuyên gia cơ sở dữ liệu, chuyên gia quản lý năng lượng, v.v.).
Tư vấn quan tâm lưu ý tới Phần III, đoạn 3.14, 3.16 và 3.17 trong “Quy định Mua sắm dành cho Bên vay IPF” của Ngân hàng Thế giới vào tháng 7 năm 2016, sửa đổi vào tháng 11 năm 2017 (“Quy định Mua sắm”), quy định chính sách của Ngân hàng Thế giới về xung đột lợi ích.
Tư vấn có thể phối hợp với các đơn vị khác để tăng cường năng lực chuyên môn, nhưng phải nêu rõ liệu liên kết đó có theo hình thức liên doanh và/hoặc tư vấn phụ hay không. Trong trường hợp liên doanh, tất cả các thành viên trong liên doanh phải chịu trách nhiệm chung và riêng đối với toàn bộ hợp đồng nếu được lựa chọn.
Tư vấn sẽ được lựa chọn thông qua phương pháp Tuyển chọn dựa trên dựa trên cơ sở chất lượng và chi phí theo các thủ tục được quy định trong “Quy định đấu thầu mua sắm dành cho bên vay IPF” của Ngân hàng Thế giới vào tháng 7 năm 2016. Hợp đồng sẽ là hợp đồng trọn gói.
Mọi thông tin chi tiết có thể liên hệ BQLDA VSUEE qua email: vsueemoit@gmail.com trong khung giờ từ 09:00 sáng đến 17:00 chiều các ngày làm việc.
Hồ sơ mời thầu (EOI) phải được gửi trực tiếp dưới dạng văn bản đến địa chỉ bên dưới (qua Đường bưu điện hoặc Email) trước 16:00 ngày 14 tháng 6 năm 2024.
Ban Quản lý Dự án Thúc đẩy tiết kiệm năng lượng trong các ngành công nghiệp Việt Nam, Phòng 510, Tòa nhà A, Bộ Công Thương, 54 Hai Bà Trưng, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ email: vsuemoit@gmail.com
Chỉ thị 20 Cẩm nang tiết kiệm điện