Tuesday, 23/07/2024 | 17:52 GMT+7

Điện lực thành phố Trà Vinh vượt 13,2% kế hoạch tiết kiệm điện

21/07/2023

05 tháng đầu năm 2023, Công ty Điện lực (PC) Trà Vinh giao cho Điện lực thành phố Trà Vinh thực hiện tiết kiệm điện là 1.900.107kWh. Qua triển khai thực hiện, đơn vị đã tiết kiệm được 2.151.077 kWh, đạt 113,21% kế hoạch.

Trong đó, lĩnh vực chiếu sáng công cộng: 40.553kWh, đạt 106,18%; Cơ quan hành chính sự nghiệp: 157.033kWh, đạt 106,23%; Sinh hoạt-Kinh doanh dịch vụ: 1.277.504kWh, đạt 112,81%; Doanh nghiệp sản xuất: 675.987kWh, đạt 116,22%.
Điện lực thành phố Trà Vinh tuyên truyền sử dụng điện, tiết kiệm điện (Ảnh: PC trà Vinh)
Để đạt được kết quả trên, ngay từ đầu năm 2023 Điện lực lập kế hoạch tiết kiệm điện phối hợp Cơ quan, Ban ngành địa phương; Các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền tiết kiệm điện, khuyến khích khách hàng sử dụng các loại thiết bị điện tiết kiệm, dán nhãn năng lượng.
Bên cạnh đó, Điện lực hướng dẫn lập phương án sử dụng điện theo Thông tư Liên tịch số 111/2009/TTLT/BTC-BCT ngày 01/6/2009 của Liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Công Thương, về việc hướng dẫn thực hiện tiết kiệm điện trong các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập cho 429 mã điểm đo khách hàng là cơ quan, đơn vị thụ hưởng ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố Trà Vinh. Hiện nay, Điện lực thực hiện đẩy mạnh tuyên truyền tiết kiệm điện mùa khô và năm 2023 theo Văn bản số 2169/UBND-CNXD ngày 26/5/2023 của UBND tỉnh Trà Vinh.
Con số điện năng mà Điện lực thành phố Trà Vinh đã tiết kiệm được là thành quả của sự phối hợp giữa Điện lực thành phố Trà Vinh và các cơ quan ban ngành trong việc thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tiết kiệm điện. Trong đó, việc triển khai các chương trình tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm đến các doanh nghiệp, cơ quan hành chính, trường học và toàn thể người dân trên địa bàn là giải pháp trọng tâm.
Điện lực thành phố Trà Vinh cho biết, các chương trình tuyên truyền tiết kiệm điện không chỉ mang lại lợi ích về kinh tế cho người dân và giảm áp lực về nguồn cung cho ngành Điện mà còn góp phần nâng cao nhận thức và xây dựng thói quen sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả cho người dân, giúp người dân chủ động thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện, tạo sự chuyển biến tích cực trong cộng đồng dân cư góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Chỉ thị 20 Cẩm nang tiết kiệm điện