Friday, 03/02/2023 | 01:07 GMT+7

Giới thiệu tiêu chuẩn ISO 50001 cho doanh nghiệp Đà Nẵng

22/06/2012

Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng tổ chức hội thảo “Thúc đẩy sử dụng năng lượng bền vững thông qua hệ thống quản lý năng lượng ISO 50001:2011” với sự tham gia của doanh nghiệp các địa phương Quảng Nam, Thừa Thiên- Huế, Quảng Bình và Đà Nẵng.

Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng  đã phối hợp với  Tập đoàn TUV Nord Vietnam, Tổ chức Phát triển năng lực tổ chức ASSISST và DEG – thành viên của Tập đoàn ngân hàng KfW Bankengruppe CHLB Đức tổ chức hội thảo “Thúc đẩy sử dụng năng lượng bền vững thông qua hệ thống quản lý  năng lượng ISO 50001:2011” (dự án Prospect) với sự tham gia của doanh nghiệp các địa phương Quảng Nam, Thừa Thiên- Huế, Quảng Bình và Đà Nẵng.

Dự án Prospect về thúc đẩy sử dụng năng lượng bền vững thông qua hệ thống quản lý năng lượng ISO 50001:2011 trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam sẽ góp phần giảm thiểu khí nhà kính và giảm thiểu thay đổi khí hậu, được hỗ trợ triển khai thực hiện từ tháng 3-2012 đến tháng 8-2013. TUV Nord Vietnam, ASSISST và DEG sẽ là 3 đơn vị tài trợ tài chính, quản lý dự án và cố vấn thực thi dự án.

77377feae_iso.png

Năng lượng đóng vai trò quan trọng trong phát triển của mỗi quốc gia. Việc sử dụng năng lượng một cách hiệu quả là yếu tố sống còn  đối với mỗi DN nói riêng và cả nền kinh tế của đất nước nói chung. Bên cạnh các biện pháp tiết kiệm năng lượng riêng lẻ, hệ thống quản lý năng lượng là một trong những giải pháp tổng thể giúp các doanh nghiệp quản lý, giám sát tiêu thụ năng lượng một cách bền vững; hiệu quả. Đó cũng là mục tiêu chính của TUV NORD Việt Nam khi phối hợp với các bên trong quá trình xây dựng dự án hỗ trợ DN Việt Nam trong lĩnh vực quản lý năng lượng đặc biệt là hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001.

Mục đích của dự án này là thúc đẩy sử dụng năng lượng bền vững thông qua hệ thống quản lý năng lượng (HTQLNL) trong các DNVVN Việt Nam góp phần giảm thiểu khí nhà kính và giảm thiểu thay đổi khí hậu. Thời gian thực hiện trong 18 tháng (từ tháng 3/2012 đến tháng 8/2013).

Mục tiêu chung của dự án là hỗ trợ các DN Việt Nam trong việc thực thi luật pháp trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng; hỗ trợ các DN Việt Nam trong việc nâng cao nhận thức về tiết kiệm năng lượng, trong việc xây dựng nguồn nhân lực cho việc thực hiện tiết kiệm năng lượng và đối tượng liên quan, trong việc áp dụng, duy trì và chứng nhận hệ thống quản lý năng lượng.

Phương pháp thực hiện của Dự án được triển khai qua tuyên truyền và cam kết; xây dựng năng lực về HTQLNL; chương trình nâng cao và chia sẻ kinh nghiệm. Dự án triển khai đảm bảo xây dựng nguồn lực tốt và lâu dài cho các DN Việt nam; đảm bảo lợi ích tốt nhất cho DN tham gia dự án; đảm bảo chi phí thấp nhất của DN khi tham gia dự án.

Theo Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ Đà Nẵng, việc triển khai hệ thống quản lý năng lượng ISO 50001 tại thành phố Đà Nẵng có một số khó khăn  như nhận thức về sử dụng hiệu quả năng lượng còn hạn chế, nhất là trong đội ngũ công nhân lao động, doanh nghiệp muốn cải tiến công nghệ gặp khó khăn về tài chính, hệ thống ISO 50001 còn quá mới mẻ khiến doanh nghiệp có tâm lý e ngại thay đổi trong cơ cấu sản xuất vì đã có một số doanh nghiệp triển khai thực hiện ISO 9001, 14000 nhưng hệ thống tiêu chuẩn đánh giá và phương thức thực hiện phức tạp nên dự án không đạt kết quả như mong muốn.

Hội thảo là dịp để các doanh nghiệp nâng cao nhận thức lợi ích của hệ thống quản lý năng lượng ISO 50001, xây dựng và nâng cao năng lực về hệ thống quản lý năng lượng, tìm hiểu về lợi ích của việc áp dụng hệ thống quản lý năng lượng này thông qua bài học thành công của doanh nghiệp.

Hùng Linh

Energy Efficiency Awards 2022