Saturday, 02/12/2023 | 00:04 GMT+7

Hiểu rõ hơn về Chỉ thị tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo

16/08/2023

Ngày 08 tháng 6 năm 2023, thủ tướng chính phủ đã ban hành chỉ thị Số: 20/CT-TTg về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo. Trong đó, nhiều yêu cầu quan trọng đã được Thủ tướng Chính phủ nêu rõ.


Energy Efficiency Awards 2023