Saturday, 09/12/2023 | 08:49 GMT+7

Đưa chương trình tiết kiệm điện đi vào cuộc sống

29/09/2023

Cần Thơ có hơn 408.700 khách hàng sử dụng điện. Trong đó, 2.879 khách hàng hành chính sự nghiệp (trừ các bệnh viện, trường học), có 107 khách hàng sử dụng năng lượng trọng điểm (từ 3 triệu kwh/năm trở lên) và hơn 384.600 khách hàng sử dụng điện cho mục đích sinh hoạt...

Energy Efficiency Awards 2023
VSUE EN