Sunday, 21/07/2024 | 23:41 GMT+7

[VIDEO] Diễn đàn: Tiết kiệm năng lượng - Từ hoạch định chính sách quốc gia đến hành động thực tế

25/10/2022

Trong khuôn khổ các hoạt động truyền thông về tiết kiệm năng lượng (TKNL) năm 2022 thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030, Văn phòng Ban chỉ đạo TKNL, Bộ Công Thương tổ chức diễn đàn “Tiết kiệm năng lượng - Từ hoạch định chính sách quốc gia đến hành động thực tế”.


Chỉ thị 20 Cẩm nang tiết kiệm điện