Friday, 01/12/2023 | 23:44 GMT+7

Tôn Đông Á hướng đến sản xuất bền vững và tiết kiệm năng lượng

13/09/2023

Thuộc một trong những ngành công nghiệp sử dụng năng lượng, nhiên liệu quy mô lớn, Công ty Cổ phần Tôn Đông Á đã triển khai giải pháp tiết kiệm năng lượng trong quá trình sản xuất để góp phần nâng cao sức cạnh tranh cho sản phẩm.


Energy Efficiency Awards 2023